โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประเภทที่ 1 ด้านซอฟแวร์ / โปรแกรมมิ่ง More

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องแนะนำวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ผู้พัฒนา : นาย ภานุ ฉัตรเสรี และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

โครงงานโฆษณาน้ำอัดลมด้วยโปรแกรมCapCut
ผู้พัฒนา : นายพณิณธ์โพธิ์ขุน และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เรื่องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภาคของประเทศไทย
ผู้พัฒนา : นางสาว รัชฎาพร สุดหอม และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ฐานข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
ผู้พัฒนา : นาย สวิตต์ สัมพันธ์เจริญกูล และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนา แอพพลิเคชั่น แนะนำร้านอาหารโดยใช้ glide app
ผู้พัฒนา : นาย กฤศ ประสาทสรรค์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลนักศึกษา (Glied app )
ผู้พัฒนา : จาตุรงค์ และคณะ


ประเภทที่ 2 ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก More

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การพัฒนาการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยโปรแกรมPhotoshop
ผู้พัฒนา : นายพัชรากร ต๊ะวงศ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์ (สติกเกอร์มีม) ด้วยโปรแกรม ibis Paint X
ผู้พัฒนา : นาย สุริยวงศ์ ปัญญาสถิต และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาสื่อการสอนบทสนทนาภาษาอังกฤษแบบสามมิติ
ผู้พัฒนา : นางสาวสุทธิดา บุญเรือง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาคู่มือนักเรียน/นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเออาร์
ผู้พัฒนา : นางสาววิภาวรรณ คีรีอารักษ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยเออาร์
ผู้พัฒนา : อำพล อันทระ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรีวิว 3 ร้านอาหารสตีทฟู้ดในแม่สอด โดยโปรแกรม Adobe premiere pro
ผู้พัฒนา : นาย ปณิธาน เดชวงค์ญา และคณะ


ประเภทที่ 3 ด้านสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว / IOT More

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาเครื่องวัดส่วนสูงด้วยบอร์ดอาดูโน
ผู้พัฒนา : นางสาวญาณี ผดุงพงษ์พนา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ระบบการพัฒนาระบบเปิด/ปิดไฟ พร้อมเเจ้งเตือนผ่านไลน์ ด้วยบอร์ด อาดูโน่
ผู้พัฒนา : นายธนรัตน์ วิใจวงษ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาระบบจำลองประตูเปิดปิดอัตโนมัติด้วยบอร์ดอาดูโน่
ผู้พัฒนา : นาย จตุพล ดอกมะสังข์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติด้วยบอร์ดอะดูโน่
ผู้พัฒนา : นายรามิน เมฆทัศน์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาระบบเปิดปิดไฟด้วยแอพพลิชั่นจากบอทโมดูล
ผู้พัฒนา : นาย รัฐศาสตร์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาเครื่องให้อาหารนกอัตโนมัติด้วยบอร์ดอาดูโน่
ผู้พัฒนา : นางสาวนฤมล เพียงสุวรรณ์ และคณะ