ชื่อโครงงาน : การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติด้วยบอร์ดอะดูโน่

Name : Development automatic hood with Arduino

ประเภท : ด้านสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว / IOT
บทคัดย่อ
ราคา : 1000
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 65302040028 นายรามิน เมฆทัศน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2 65302040024 นายบัญญัติ สุขสันต์คีรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ