ชื่อโครงงาน : การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องประวัติของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยเออาร์

Name : Development of media about Thai history with Augmented Reality

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 200
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายอัชนัย เมืองมา คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 65302040035 อำพล อันทระ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2 65302040009 รัตติกาล หมี้เเสน ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ