ชื่อโครงงาน : การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องการรีวิวคาเฟ่ใน อำเภอแม่สอด

Name : Developing website about reviewing the temples in Maesod district.

ประเภท : ด้านซอฟแวร์ / โปรแกรมมิ่ง
บทคัดย่อ
ราคา : 5000
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040003 นาย ณัฐภัทร อธิวงษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 63202040014 นาน ราชภูมิ ม่วงมา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ไม่ผ่าน
2 นายอัชนัย เมืองมา ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ไม่ผ่าน
6 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ