ชื่อโครงงาน : การรีวิว 3 ร้านอาหารสตีทฟู้ดในแม่สอด โดยโปรแกรม Adobe premiere pro

Name : Review of 3 street food restaurants in Mae Sot by Adobe premiere pro.

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 50
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายอานนท์ ทองพรม คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040058 นาย ปณิธาน เดชวงค์ญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอัชนัย เมืองมา ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ