ชื่อโครงงาน : การพัฒนาเว็บไซต์ขายรองเท้าแฟชั่น โดย WordPress

Name : Development a website selling fashion shoes WordPress

ประเภท : ด้านซอฟแวร์ / โปรแกรมมิ่ง
บทคัดย่อ
ราคา : 299
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวชลธิชา มาชู คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040019 นายอนุชา จังแฮ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 63202040005 นายอัมฤทธิ์ มั่งมี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอัชนัย เมืองมา ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ไม่ผ่าน