ชื่อโครงงาน : การพัฒนาวิดิโอ การริวิว3ร้านอาหารสตรีทฟู้ดในแม่สอดด้วยโปรแกรม อะโดบี พรีเมียร์โปร

Name : Developing a video review of 3 steak restaurants in Mae Sot with Adobe Premier Pro.

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 150
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายอานนท์ ทองพรม คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040001 นายกฤษณะ ผัดอ่อนอ้าย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ