ชื่อโครงงาน : แอปพลิเคชั่นบันทึกการออม

Name : MONEY BY OINK OINK

ประเภท : ด้านซอฟแวร์ / โปรแกรมมิ่ง
บทคัดย่อ
ราคา : 199
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 - นายวโรดม เทพจักร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิ
2 - นายผดุงเกียรติ กันแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิ
3 - นางสาวชฎาพร บำรุงศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิ
ผลการสอบ

# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
ไม่พบข้อมูล