ชื่อโครงงาน : หนังสือเสียงออนไลน์

Name : SangtheiynOnline

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 0
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายสันต์ แสงท้าว คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 29308 นายณัฐวัฒน์ กาหลง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 31675 นายวุฒิไกร ถาน้อย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 31676 นางสาวพัทชญาภรณ์ สิทธิวงศ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ

# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
ไม่พบข้อมูล