ชื่อโครงงาน : อนิเมชั่นชีวิตใหม่ที่ต่างโลกโดยโปรเเกรมAnimate CC

Name : New Life Animation from a Different World by ProjectAnimate CC

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 3000000000
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040014 ราชภูมิ ม่วงมา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 63202040063 กิตติกร วงษ์ป้อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ

# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
ไม่พบข้อมูล