ชื่อโครงงาน : การพัฒนา Ar 3D เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Autodesk maya

Name : Ar 3D development about computer equipment with Autodesk Maya

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 100
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040015 นายสิทธิราช ฤากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 63202040003 นาย ณัฐภัทร อธิวงษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ

# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
ไม่พบข้อมูล