ชื่อโครงงาน : การพัฒนาวิดีโอนำเสนอ 5 สาขาวิชาในวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

Name : The video Development Presented in 5 disciplines in maesod technical college

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 290
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายอัชนัย เมืองมา คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040006 นายจักรภพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 632020400065 นายอาก่าผิ่ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ไม่ผ่าน
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ไม่ผ่าน
3 นางสาวชลธิชา มาชู ไม่ผ่าน
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ไม่ผ่าน
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ไม่ผ่าน