ชื่อโครงงาน : การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชันกราฟิก เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

Name : Development of motion graphic public relations media for tourist attractions in Tak Province

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 1500
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวชลธิชา มาชู คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 64202040064 นายเสฏฐพงษ์ อมรลักษณ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 64202040056 นางสาววรรณวิสาข์ ชื่นยศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ