ชื่อโครงงาน : การพัมนาตัวอย่างหนังเรื่อง น้องพี่ กวนทีนนัก โดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

Name : Development Movie trailer Subject Nong Pni Kuan Thin Nak Doi Prokraem Adobe Premiere Pro

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 289
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายอัชนัย เมืองมา คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040057 นายอตินันท์ นามโคตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 63202040018 นายสิทธิพล แซ่ลิ้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ