ชื่อโครงงาน : การพัฒนารีวิวร้านอาหาร 10 แห่ง ค้นพบอาหารแม่สอดด้วย Adobe Premiere Pro

Name : Development of 10 restaurant reviews. Discover Mae Sot food with Adobe Premier Pro.

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 100
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายอานนท์ ทองพรม คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 63202040001 นายกฤษณะ ผัดอ่อนอ้าย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 63202040058 นายปณิธาน เดชวงค์ญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ไม่ผ่าน
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ไม่ผ่าน
3 นางสาวชลธิชา มาชู ไม่ผ่าน
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ไม่ผ่าน
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ไม่ผ่าน