ชื่อโครงงาน : เกิดเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่นเรื่องชาวนากับงูเห่าโดยแอปFlipaclip

Name : Born an animated cartoon about a farmer and a cobra by Flipaclip app.

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 1500
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวชลธิชา มาชู คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 64202040066 นายอนุชิต พัฒนาพาณิชย์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 64202040079 นายธนโชติ ต๊ะสุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายอัชนัย เมืองมา ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
6 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ