ชื่อโครงงาน : การพัฒนาสื่อวิดีโอเเนะนำวิทยาลัยเทคนิคเเม่สอด

Name : Video media development introducing Mae Sot Technical College

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 499
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายอานนท์ ทองพรม คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 64202040043 พิทยา กาญจนประทุม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 64202040025 ธีร์สุดา ผิวหมูกู่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ