ชื่อโครงงาน : สื่อโมชั่นกราฟิกนำเสนอสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Name : Motion graphics media presents the field of Business Computing. Mae Sot Technical College

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา :
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 64202040028 นาย นวพล พงษ์สวัสดิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 64202040029 นางสาว นิภาพร สุอิม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ