ชื่อโครงงาน : ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยโปรแกรมADOBE ILLUSTRATOR

Name : Make line stickers with the program Adobe illustrator

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 65
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 64202040018 นาย ณัฐพงศ์ เจริญผา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 64202040027 นาย นรภัทร อินต๊ะวิชัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ