ชื่อโครงงาน : โครงงานโฆษณาน้ำอัดลมด้วยโปรแกรมCapCut

Name : Soft drink advertising project with CapCut program

ประเภท : ด้านซอฟแวร์ / โปรแกรมมิ่ง
บทคัดย่อ
ราคา : 200
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวชลธิชา มาชู คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 65202040034 นายพณิณธ์โพธิ์ขุน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 65202040045 นายวชิรธาร ใจแก้วธิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ

# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
ไม่พบข้อมูล