ชื่อโครงงาน : การพัฒนาการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยโปรแกรมPhotoshop

Name : Developing LINE Sticker Design with Photoshop

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 35
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 65202040037 นายพัชรากร ต๊ะวงศ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 65202040038 พิศณุ กะกุลพิมพ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 65202040058 นายอมรเทพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ

# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
ไม่พบข้อมูล