ชื่อโครงงาน : การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์ (สติกเกอร์มีม) ด้วยโปรแกรม ibis Paint X

Name : Developing sticker LINE (meme stickers) with ibis Painการพัฒนาสติกเกอร์ไลน์ (สติกเกอร์มีม) ด้วยโปรแกรม ibis Paint X การพัฒนาสติกเกอร์

ประเภท : ด้านมัลติมีเดียและกราฟิก
บทคัดย่อ
ราคา : 31 บาท
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นางสาวชลธิชา มาชู คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 65202040056 นาย สุริยวงศ์ ปัญญาสถิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2 65202040051 นาย ศิษฏาวุฒิ วังสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ผลการสอบ

# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
ไม่พบข้อมูล