ชื่อโครงงาน : เรื่องแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภาคของประเทศไทย

Name : Recommendations for tourist attractions in each region of Thailand

ประเภท : ด้านซอฟแวร์ / โปรแกรมมิ่ง
บทคัดย่อ
ราคา : 0
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 65202040041 นางสาว รัชฎาพร สุดหอม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2 65202040071 นาย วนิกร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3 65202040072 นาย นิธิกร สืบสาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการสอบ

# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
ไม่พบข้อมูล