ชื่อโครงงาน : ปัญญาประดิษฐ์เอไอร้องเพลงจากโปรแกรมกูเกิ้ลโคแลป

Name : Artificial intelligence AI sings songs from the Google Colab program.

ประเภท : ด้านซอฟแวร์ / โปรแกรมมิ่ง
บทคัดย่อ
ราคา : 50บาท
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 65302040016 นายจักรพงศ์ จูมแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
3 - - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ไม่ผ่าน
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ไม่ผ่าน
3 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ไม่ผ่าน
4 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ไม่ผ่าน