ชื่อโครงงาน : การพัฒนาระบบจำลองประตูเปิดปิดอัตโนมัติด้วยบอร์ดอาดูโน่

Name : Development of an automatic door opening and closing simulation system using an Arduino board.

ประเภท : ด้านสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว / IOT
บทคัดย่อ
ราคา : 800
ปริ้นรายงานผล
ครู / อาจารย์ที่ปรึกษา
# ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว คุณครู
นักเรียน / นักศึกษา
# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น
1 65302040001 นาย จตุพล ดอกมะสังข์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
2 65302040012 นาย วีระ สง่าสำราญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
3 -------------------------- ------------------------- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ผลการสอบ
# ชื่อกรรมการ สถานะ คำแนะนำ
1 นายอานนท์ ทองพรม ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
2 นายภูธนพัฒน์ ปันแก้ว ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
3 นางสาวชลธิชา มาชู ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
4 นางสาวกัลยา เอี่ยมธูป ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ
5 นายเกียรติศักดิ์ บุญยืน ผ่าน ไม่มีข้อแนะนำ