โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาเครื่องวัดส่วนสูงด้วยบอร์ดอาดูโน
ผู้พัฒนา : นางสาวญาณี ผดุงพงษ์พนา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ระบบการพัฒนาระบบเปิด/ปิดไฟ พร้อมเเจ้งเตือนผ่านไลน์ ด้วยบอร์ด อาดูโน่
ผู้พัฒนา : นายธนรัตน์ วิใจวงษ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาระบบจำลองประตูเปิดปิดอัตโนมัติด้วยบอร์ดอาดูโน่
ผู้พัฒนา : นาย จตุพล ดอกมะสังข์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติด้วยบอร์ดอะดูโน่
ผู้พัฒนา : นายรามิน เมฆทัศน์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาระบบเปิดปิดไฟด้วยแอพพลิชั่นจากบอทโมดูล
ผู้พัฒนา : นาย รัฐศาสตร์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาเครื่องให้อาหารนกอัตโนมัติด้วยบอร์ดอาดูโน่
ผู้พัฒนา : นางสาวนฤมล เพียงสุวรรณ์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งรถยนต์ด้วยบอร์ด ESP8266
ผู้พัฒนา : กฤศ ประสาทสรรค์ และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนผ่านไลน์
ผู้พัฒนา : นาย ณัฐพล หมอกแสง และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

การพัฒนาระบบ เปิด-ปิด โคมไฟผ่านมือถือด้วยแอพ Esp
ผู้พัฒนา : นาย อนุชิต โพธิ์ปาน และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์
ผู้พัฒนา : นางสาววรกมล จักษุพิทยา และคณะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์
ผู้พัฒนา : นางสาว ปลายฝน ปวงนคร และคณะ